Danh sách

  1. Freechat: Ứng dụng chat realtime hỗ trợ android, iOS và web với 2 giao thức là TCP và Websocket bảo mật qua SSL. Freechat sử dụng  ezyfox-server cho phần socket, kotlin cho android, swift cho iOS và ReactJS cho web client

  2. Lập Trình Machine Learning với PyTorch: Một khoá học lập trình Machine Learning ngắn hạn, giúp các bạn hiểu được các khái niêm trong MC, mạng Neural Network và giúp các bạn có thể tạo ra được các model và sử dụng nó