.properties hay yaml?

Trong thế giới lập trình của chúng ta, các file cấu hình là một trong những thành phần vô cùng quan trọng, nó giúp chúng ta lưu trữ các biến môi trường như cấu hình database, cấu hình hệ thống và nó giúp chúng ta dễ dàng tuỳ chỉnh môi trường mà không phải build lại source code. Với java thì hiện nay có 2 loại file cấu hình hay được sử dụng nhất đó là .propertiesyaml

.properties

.properties file là một tiêu chuẩn file cấu hình được sử dụng chính trong #java, nó có dạng:

key=value

Ví dụ:

database.mongo.uri=mongodb://root@123456:127.0.0.1:27017/test
database.mongo.database=test

Tất cả dữ liệu sẽ được coi là string, và nếu cần chuyển sang các dạng dữ liệu khác chúng ta có thể tự code hoặc sử dụng thư viện.

Cách đọc 1 file .properties

Java đã cung cấp cho chúng ta sẵn lớp java.util.Properties với hàm load để đọc nội dung file.properties từ một InputStream như sau:

Properties properties = new Properties();
properties.load(getClass().getResourceAsStream("/application.properties"));

YAML

Còn yaml thì sao? #yaml là một loại file cấu hình được sử dụng phổ biến trong nhiều năm trở lại đây vì tính đơn giản của nó, nó có định dạng:

key: value
  foo:
    bar: Foo Bar
  hello:
    world: Hello World

Ví dụ:

database:
  mongo:
    uri: mongodb://root@123456:127.0.0.1:27017/test
    database: test

Bạn có thể thấy nó đơn giản hơn #.properties hơn rất nhiều, tuy nhiên, hiện tại java chưa hỗ trợ thư viện chuẩn để đọc file yaml, bạn phải sử dụng thư viện bên thứ 3 SnakeYAML

Đọc file yaml

Cũng tương tự như đọc file .properties đọc file yaml cũng đơn giản thôi:

Yaml yaml = new Yaml();
InputStream inputStream = getClass().getResourceAsStream("/application.yaml");
Map<String, Object> properties = yaml.load(inputStream);

Kết luận

Mặc dù phải dùng thư viện bên thứ 3 nhưng rõ ràng là yaml đơn giản và rõ ràng hơn .properties rất nhiều, chính vì vậy ngày nay mọi người hay sử dụng file yaml là chính. Và bạn hãy sử dụng yaml nếu bạn thích nó nhé

Mapping đối tượng

Trong thực tế, chúng ta sẽ thường có nhu cầu map file cấu hình với đối tượng, vậy phải làm thế nào? Nếu bạn đang dùng #spring thì nó đã hỗ trợ sẵn rồi, còn nếu bạn có nhu cầu phát triển độc lập, hãy dùng thư viện properties-file do mình phát triển nhé:

ApplicationConfig config = new PropertiesMapper()
    .file("application.yaml") // hoặc application.properties
    .map(ApplicationConfig.class);

Tham khảo

Properties
 1. wiki
 2. Đọc file
YAML
 1. wiki
 2. Đọc file
Mapping đối tượng
 1. Ví dụ 1
 2. Ví dụ 2