1. Giới thiệu

Freechat là ứng dụng chat realtime chạy trên các nền tảng web và mobile (Android và iOS). Nó sử dụng ezyfox-server làm socket server và các client SDKs để phát triển các ứng dụng phía client. Bạn có thể dùng bản thử nghiệm tại đây, chỉ cần đăng nhập và hệ thống sẽ tự tạo tài khoản cho bạn.

2. Hỗ trợ đa nền tảng

Freechat hướng đến việc phụ vụ cho tất cả mọi người trên tất cả các nền tảng phổ biến hiện nay như:

 • Website với ReactJS
 • Android Java
 • Android Kotlin
 • iOS swift

Bạn có thể thoải mái clone source code từ Freechat và xây dựng ứng dụng chat cho riêng mình

3. Chạy bản Web

Với bản web sử dụng ReactJS, mọi việc khá đơn giản, bạn chỉ cần trải qua 3 bước:

Bước 1. Bạn có thể tải bản đầy đủ tại website hoặc clone source code từ github Bước 2. Di chuyển đến thư mục reactjs Bước 3. Chạy câu lệnh npm start

Trình duyệt sẽ hiện mở ra 1 tab mới http://localhost:3000/login, hãy đăng nhập với tài khoản bất kì, và thế là xong

4. Android build

Để build được ra file apk cài đặt trên máy, chúng ta cần có:

- Android studio: 3.5
- Gradle: 3.5.0 or 5.4.1
- Android sdk: 26

Tiếp theo bạn cần một số bước để import dự án vào Android Studio:

Bước 1. Bạn có thể tải bản đầy đủ tại website hoặc clone source code từ github, nếu bạn clone source từ github, bạn sẽ cần di chuyển đế thư mục freechat vừa clone và chạy câu lệnh:

git submodule update --init --recursive

Để clone các client SDKs đi kèm.

Step 2. Import project vào Android studio Step 3. Nhấn vào build và thế là xong

5. iOS build

Bước 1. Bạn có thể tải bản đầy đủ tại website hoặc clone source code từ github, nếu bạn clone source từ github, bạn sẽ cần di chuyển đế thư mục freechat vừa clone và chạy câu lệnh:

git submodule update --init --recursive

Để clone các client SDKs đi kèm.

Bước 2: Di chuyển đến thư mục, freechat/swift và chạy câu lệnh pod update để tải các thư viện đi kèm

Bước 3. Mở project `freechat-swift.xcworkspace trong thưc mục freechat/swift`

Bước 4. Build và chạy project, thế là xong

6. Chạy server local

Bước 1. Bạn có thể tải bản đầy đủ tại website hoặc clone source code từ github

Step 2. Import freechat/server vào IDE của bạn (ví dụ Eclipse)

Step 3. Download the EzyFox Full Edition

Step 4. Unzip it, let's say in Applications

Step 5. Build freechat with maven

Step 5.1 Build freechat module:

- Goals: clean install

Step 5.2 Build freechat-common module:

- Goals: clean install
- Profiles: export
- Environment: EZYFOX_SERVER_HOME = path_to_ezyfox_server

Step 5.3 Build freechat-plugin module:

- Goals: clean install
- Profiles: export
- Environment: EZYFOX_SERVER_HOME = path_to_ezyfox_server

Step 5.4 Build freechat-api module:

- Goals: clean install
- Profiles: export
- Environment: EZYFOX_SERVER_HOME = path_to_ezyfox_server

Step 5.5 Build freechat-entry module:

- Goals: clean install
- Profiles: export
- Environment: EZYFOX_SERVER_HOME = path_to_ezyfox_server

Step 6. Copy file: freechat/settings/freechat-zone-settings to ezyfox-server/settings/zones folder

Step 7. Add this source code to `zones tag of ezyfox-server/settings/ezy-settings.xml` file:

<zone>
  <name>freechat</name>
  <config-file>freechat-zone-settings.xml</config-file>
  <active>true</active>
</zone>

Step 8. After build and setup we have:

ezyfox-server/
 +--settings/
 | +--zones/
 | | +--freechat-zone-settings.xml
 | +--ezy-settings.xml
 +--plugins/
 | +--freechat-plugin/
 | | +--freechat-plugin-1.0.0.jar
 | | +--config/
 | |  +--config.properties
 +--common/
 | +--freechat-common-1.0.0.jar
 +--apps/
 | +--entries/
 | | +--freechat/
 | |  +--config/
 | |  | +--questions.txt
 | |  | +--config.properties
 | |  +--freechat-entry-1.0.0.jar
 | +--common/
 |  +--freechat-api-1.0.0.jar

Test Free Chat

Step 9. Install MongoDB and setup

port=27017
database=freechat
username=root
password=123456

Step 10. Start the EzyFox Server:

# On Windows, execute:
console.bat

# On other operating systems, execute:
./console.sh

Step 11. In file freechat/reactjs/src/socket/SocketProxy.js change 2 lines of connect function to

// let url = "wss://ws.tvd12.com/ws";
let url = "ws://localhost:2208/ws";

Step 12. Install npm

Step 13. Move to freechat/reactjs and execute commands:

npm install
npm start

Step 14. After run the commands, we get the login page.

Step 15. Enter your username and click Login. Enjoy!